اطلاعیه وزارت بهداشت برای مراکز ورزشی

اطلاعیه وزارت بهداشت برای مراکز ورزشی

تاریخ خبر: 1399/02/30
اطلاعیه وزارت بهداشت سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی و استخرهای شنا

اطلاعیه وزارت بهداشت  و راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19( کرونا ویروس)

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی و استخرهای شنا است.

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید-19( کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و

مراجعین مراکز ورزشی شامل کلیه ورزشگاه ها، سالن های ورزش، باشگاه های بدن سازی و پرورش اندام،

استخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آئین نامه ها، مقررات، دستورالعملهای مرتبط با

بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقی است.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای اطلاعیه وزارت بهداشت برای مراکز ورزشی
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha